1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła obowiązków dla Klientów. Polityka prywatności określa przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie, w tym podstawy, zakres i cele przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą.
1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Firma Handlowo-Usługową Juki Katarzyna Kwiatkowska z siedzibą przy ul. Zawiszy 1 w Tarnowskich Górach, 42-680 Tarnowskie Góry, NIP 645-213-15-54, REGON 242-581-742, tel. 32 450 06 91, adres e-mail: sklep@kawapartner.pl zwana dalej „Administratorem”, będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu i Sprzedającą.
1.3. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO”. Tekst Rozporządzenia RODO jest dostępny online pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
1.4. Korzystanie ze Sklepu jest dobrowolne. Także podanie danych osobowych przez Klienta w celu skorzystania z usług Sklepu jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: 
(1) zawarcie z Administratorem umowy sprzedaży - warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, tj.: imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu. Osoba, której dane dotyczą, w celu zawarcia z Administratorem umowy sprzedaży, jest zobowiązana do podania wymaganych swoich danych osobowych.
(2) obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych). Nieudostępnienie stosownych danych osobowych uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
1.5. Administrator dokłada szczególnej staranności do ochrony interesów osób, których dane osobowe przetwarza, a w szczególności jest odpowiedzialny i oświadcza, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z ww. celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane  w  sposób  zapewniający  odpowiednie  bezpieczeństwo  danych  osobowych,  w  tym  ochronę  przed niedozwolonym  lub  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniem  oraz  przypadkową  utratą,  zniszczeniem  lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
1.6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
1.7. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedający, Sklep, Klient) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu dostępnym na stronach Sklepu.

2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

2.1. Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
2.2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednego z warunków wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności oraz odbywa się na podstawie prawnej określonej w pkt. 3.2 polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

3.1. Każdorazowo cel, podstawa, czasokres i zakres przetwarzania przez Administratora danych osobowych Klienta wynika z działań podejmowanych przez danego Klienta. 
3.2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie w następujących celach, na następujących podstawach prawnych , w następującym zakresie oraz czasokresie:

 

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych Zakres przetwarzanych danych
Zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem ww. umów Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy). Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia zawartej umowy sprzedaży. Imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
Marketing bezpośredni Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora). Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat od ostatnie zalogowania się w Sklepie przez Klienta, którego dane dotyczą. Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą. Adres poczty elektronicznej
Prowadzenie ksiąg rachunkowych Artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 86 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ) lub art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395). Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi  przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).  Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata). Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.


3.3 O ile wyrazili Państwo zgodę na zapis do newslettera, podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych produktów sklepu Kawapartner.pl. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie, np. poprzez wysłanie wiadomości z zarejestrowanego adresu email, zawierającego w treści żądanie wycofania zgody.

4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

4.1. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu , w tym wykonania zawartych umów sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych, w tym Dostawców. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
4.2. Administrator przekazuje dane osobowe podmiotom zewnętrznym wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. 
4.3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
4.3.1. dostawcy, tj. operatorzy pocztowi, przewoźnicy, spedytorzy itp. wymienieni w zakładce "Dostawa i płatności"-  w przypadku wybrania przez Klienta sposobu dostawy produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską stosownie do Regulaminu Sklepu, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta operatorowi pocztowemu, przewoźnikowi, spedytorowi itp., realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy produktu Klientowi. W przypadku osobistego odbioru produktu dane osobowe nie są przekazywane żadnemu z dostawców,
4.3.2. podmioty obsługujące płatności za pomocą przelewu elektronicznego lub karty płatniczej - w przypadku skorzystania przez Klienta w Sklepie z metody płatności za pomocą przelewu elektronicznego lub karty płatniczej, Administrator udostępnia dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do obsługi tej płatności podmiotowi obsługującemu ww. płatności na zlecenie Administratora, tj. PayPro SA,
4.3.3. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności,
 4.3.4. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych, zapewniający Administratorowi obsługę księgową, prawną lub doradczą (w szczególności biuro księgowe, kancelaria radcy prawnego lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu usługodawcy, działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
4.3.5 podmioty dostarczające systemy opinii - Administrator przekazuje dane do tych podmiotów jedynie za uprzednią zgodą Klienta. Klient ma możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie, poprzez wysłanie wiadomości mailowej, w której treści zostanie zawarta informacja o wycofaniu zgody.

5. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

5.1. Prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania lub przenoszenia danych osobowych - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) oraz ma prawo do przenoszenia swoich danych na podstawie art. 15 - 21 RODO na warunkach wykonywania ww. praw tamże określonych.
5.2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Właściwym organem nadzorczym w sprawie ochrony danych osobowych 
w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 34 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych).
5.4. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5.5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
5.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności należy skontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości w formie pisemnej lub wiadomości e-mail na adres Administratora wskazany w ppkt. 1.2. niniejszej polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu (zakładka "Kontakt"). Jeżeli Administrator poweźmie uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej żądanie, o którym mowa w art. 15-21 RODO, może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą. Administrator bez zbędnej zwłoki - a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania - udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem na podstawie art. 15-22 RODO. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli osoba, której dane dotyczą, przekazała swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażąda innej formy.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Sklep zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Administratora.