Administratorem danych osobowych przetwarzanych w sklepie w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedający. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy oraz zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą. Korzystanie ze Sklepu, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

I Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego przez Firmę Handlowo-Usługową Juki Katarzyna Kwiatkowska z siedzibą przy ul. Zawiszy 1 w Tarnowskich Górach, 42-680 Tarnowskie Góry, NIP 645-213-15-54, REGON 242-581-742, tel. 32 450 06 91, numer rachunku bankowego 40 1140 2004 0000 3402 7382 3075 mBank dostępnego pod domeną internetową www.kawapartner.pl - zwana dalej „Sklepem”.

2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

    a) Sklep - sklep internetowy, o którym mowa w pkt 1,

    b) Sprzedający - F.H.U Juki Katarzyna Kwiatkowska, ul. Zawiszy 1, 42-680 Tarnowskie Góry

    c) Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, składająca zamówienie w Sklepie, posiadająca konto poczty elektronicznej.

    d) Konsument - konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,

   e) Produkt - towar wystawiony na sprzedaż na stronie Sklepu Internetowego i będący przedmiotem transakcji zakupu Klienta.

Przedsiębiorca - przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

    f) Dzień roboczy - każdy dzień tygodnia poza sobotą i dniem ustawowo wolnym od pracy.

3. Sprzedaż w Sklepie odbywa się poprzez system teleinformatyczny obsługujący Sklep, w drodze umowy zawieranej na odległość pomiędzy Sprzedającym a Klientem.

II Składanie zamówień i zawarcie umowy

4. Przed złożeniem zamówienia w Sklepie Klient potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i akceptację jego postanowień. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem złożenia ważnego zamówienia.

5. Złożenie zamówienia obejmuje wybór produktu spośród dostępnych w ofercie Sklepu oraz podanie danych Klienta zgodnie z formularzem wyświetlanym podczas składania zamówienia.

6. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedający wysyła na adres poczty elektronicznej Klienta wiadomość - potwierdzenie zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z zastrzeżeniem pkt 7.

7. Jeżeli potwierdzenie zamówienia zawiera zmiany w stosunku do złożonego przez Klienta zamówienia, umowa sprzedaży nie zostaje zawarta. Jeżeli Klient zgadza się na zawarcie umowy na zmienionych warunkach, powinien niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni kalendarzowych od otrzymania potwierdzenia zamówienia zawierającego zmiany, wysłać do Sprzedającego zwrotną wiadomość za pomocą poczty elektronicznej, w której potwierdzi, iż zgadza się na zawarcie umowy na zmienionych warunkach. Umowa sprzedaży zostaje wówczas zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta nowego potwierdzenia zamówienia, odpowiadającego zmienionym warunkom zamówienia.

8. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawdziwych danych Klienta, w przypadku przedsiębiorcy w szczególności podanie firmy i adresu, nr NIP, telefonu. W przypadku podejrzenia podania przez Klienta danych nieprawdziwych Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

III Płatność i realizacja zamówienia

9. Składając zamówienie Klient wybiera metodę dostawy i płatności:

    a) przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego,

    b) gotówką przy odbiorze przedmiotu zamówienia w przypadku przesyłki kurierskiej- za pobraniem,

    c) przelewem elektronicznym(ePrzelewem/przelewem bezpośrednim). Eprzelewy realizowane są w ten sposób, że Klient dokonujący zakupów w sklepie internetowym wybiera jako formę płatności jeden z powyższych sposobów płatności online i zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Klient otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Klient powraca do strony internetowej Sklepu,

   d) kartą płatniczą,

10. Płatności online obsługuje firma PayPro SA - platforma przelewy24.pl
Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

11. Wpłaty za zamówione produkty przyjmowane są na rachunek bankowy: 
    mBank: 40 1140 2004 0000 3402 7382 3075.

12. Zapłata przelewem powinna być dokonana w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Niedokonanie zapłaty w powyższym terminie uważa się za odstąpienie od umowy przez Klienta.

13. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto - zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów transportu przedmiotu zamówienia.

14. Wysyłka przedmiotu zamówienia następuje według wyboru Klienta: za pomocą Poczty Polskiej, albo kurierem. Płatność gotówką jest dostępna tylko przy wyborze przesyłki kurierskiej pobraniowej.

15. Jeżeli w opisie produktu lub promocji nie zaznaczono inaczej, koszty przesyłki ponosi Klient. Koszty przesyłki udostępnione są na stronie internetowej Sklepu w zakładce Dostawa.

16. Wysyłka i dostawa towaru ma miejsce wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

17. Termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 14 dni roboczych. Z przyczyn niezależnych od Sprzedającego termin ten może ulec wydłużeniu. Sprzedający zawiadomi Kupującego za pomocą poczty elektronicznej o niemożności zrealizowania zamówienia w powyższym terminie i o przewidywanym terminie jego realizacji.

18. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji, w przypadku niedostępności zamówionego towaru lub z powodu innych ważnych przyczyn ekonomicznych lub logistycznych. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez przewoźnika.

19. Realizacja zamówienia rozpoczyna się / wysłanie zamówionego towaru następuje: 
a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sklep
b) w przypadku zamówień płatnych przelewem - po wpływie środków na rachunek bankowy Sklepu


Realizacja zamówienia następuje:
a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po odebraniu przesyłki przez Klienta
b)  w przypadku zamówień płatnych przelewem - po wysłaniu przez Sklep zamówionego towaru


20. Przed zrealizowaniem zamówienia Klient ma możliwość zrezygnowania z niego:
indywidualnie po zalogowaniu w sklepie – wysyłając stosowny list elektroniczny (e-mail).
Zgodnie z  ustawą z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem może od zawartej umowy odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w ciągu 14 dni od daty wydania rzeczy jemu albo wskazanej przez niego osobie trzeciej, na zasadach przewidzianych w tejże ustawie.

21. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu (oryginał faktury VAT).Ewentualne błędy w danych zawartych w fakturze VAT należy zgłosić w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury pod rygorem nieuwzględnienia reklamacji dot. przedmiotowej kwestii.

22. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

23. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek .

24. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Okres gwarancji (przydatności do spożycia) towarów oferowanych w Sklepie wynosi zazwyczaj 12 miesięcy. Właściwa dla oceny przydatności towaru do spożycia jest informacja zawarta na jego opakowaniu.

 

IV Reklamacje i odstąpienie od umowy

25.   Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

26.    Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.  Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w szczególności:

a) pisemnie na adres: ul. Zagórska 84 w Tarnowskich Górach, 42-680 Tarnowskie Góry,

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@kawapartner.pl

 

27. (punkt regulaminu usunięto)

28. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy uznania reklamacji nieuszkodzonego produktu noszącego ślady użytkowania lub uszkodzonego w wyniku nieprawidłowego użycia.

29.  Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

30.Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

31.W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. Zagórska 84, 42-680 Tarnowskie Góry, jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

32.  Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 31 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt.   30 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

V Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

33. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

34. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

b)Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

c)Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem,  a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

VI Prawo odstąpienia od umowy
(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

35.1 Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia,  w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia (inna niż przewoźnik   i wskazana przez Państwa) weszła w posiadanie rzeczy.

35.2 Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego.

35.3 Pozostałym przedsiębiorcom prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

35.4 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego:

  • pisemnie, za pośrednictwem przesyłki pocztowej, na adres korespondencyjny firmy FHU JUKI Katarzyna Kwiatkowska, ul. Zagórska 84, 42-680 Tarnowskie Góry
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres mailowy sklep@kawapartner.pl

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, znajdującego się w załączniku nr 2 do regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

36.1 W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z ww. zwrotem. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem 14 dni.

36.2 Bezpośredni koszt zwrotu rzeczy ponosi Klient.

VII Opinie o produktach

37. Sprzedający umożliwia swoim Klientom wystawianie i dostęp do opinii o Produktach na zasadach wskazanych w poniższych punktach Regulaminu.

38. Wystawienie opinii przez Klienta możliwe jest po skorzystaniu z formularza umożliwiającego dodanie opinii o produkcie. Formularz ten może być udostępniony bezpośrednio na stronie Sklepu (w tym także za pomocą zewnętrznego widgetu) lub może zostać udostępniony za pomocą indywidualnego linku otrzymanego przez Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

39. Opinie mogą być udostępniane bezpośrednio na stronie Sklepu (np. przy danym Produkcie) lub w zewnętrznym serwisie zbierającym opinie, z którym współpracuje Sprzedający i do którego odsyła na stronie Sklepu (w tym także za pomocą zewnętrznego widgetu umieszczonego na stronie Sklepu ).

40. Sprzedający zapewnia aby publikowane opinie o Produktach pochodziły od jego Klientów, którzy zakupili dany Produkt. W tym celu Sprzedawca podejmuje następujące działania:

40.1. Opublikowanie opinii wystawianej za pomocą formularza dostępnego bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego odbywa się wyłącznie po weryfikacji. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności opinii z Regulaminem, w szczególności na sprawdzeniu, czy osoba opiniująca jest Klientem Sklepu, oraz czy zakupiła opiniowany Produkt. Weryfikacja następuje bez zbędnej zwłoki.

40.2. Sprzedający wysyła swoim Klientom (w tym także za pomocą zewnętrznego serwisu zbierającego opinie, z którym współpracuje) indywidualny link na podany przez niego przy zakupie adres poczty elektronicznej – w ten sposób dostęp do formularza opinii otrzymuje wyłącznie Klient, który dokonał zakupu Produktu w Sklepie.

40.3. W razie wątpliwości Sprzedającego lub zastrzeżeń kierowanych do Sprzedającego przez innych Klientów lub osoby trzecie, czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt, Sprzedający zastrzega sobie prawo skontaktowania się z autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie jest Klientem Sklepu i dokonał zakupu opiniowanego Produktu.

41. Wszelkie uwagi, odwołania od weryfikacji opinii, czy też zastrzeżenia czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w regulaminie.

42. Wszelkie uwagi, odwołania od weryfikacji opinii, czy też zastrzeżenia czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w regulaminie.

VIII Ochrona prywatności

43. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym do wykonania umowy. Dane osobowe Klienta są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy, a gdy Klient wyrazi na to zgodę - również w celu informowania go o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sprzedającego.

44. Klient ma wgląd do swoich danych, może je aktualizować, uzupełniać lub usuwać.

45. Dane osobowe Klienta nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

IX Postanowienia końcowe

46. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu. O zamierzonej zmianie Regulaminu Sklep powiadomi Klientów za pomocą poczty elektronicznej lub w inny odpowiedni sposób co najmniej na 2 tygodnie przed wprowadzeniem zmian.

47. Klienta i Sprzedającego wiąże treść Regulaminu obowiązująca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU:

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY  

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia (inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa) weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować:

Firmę Handlowo-Usługową Juki Katarzyna Kwiatkowska , adres do korespondencji ul. Zagórska 84, 42-680 Tarnowskie Góry, NIP 645-213-15-54, REGON 242-581-742, tel. 32 450 06 91, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 20 PLN brutto. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające   z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech  i funkcjonowania rzeczy.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Pobierz formularz odstapienia od umowy w formacie PDF

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Firma Handlowo-Usługową Juki Katarzyna Kwiatkowska
ul. Zawiszy 1, 42-680 Tarnowskie Góry

Ja, niżej podpisany/niżej podpisana* niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ………………………………………………………………………………………………… .

 

Data zawarcia umowy: ……………………………

 

Imię i nazwisko Klienta: …………………………………………

 

Adres Klienta: ………………………………………………

 

[podpis Klienta]

[miejscowość i data]

 

Uwagi:

*niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU:

Regulamin kart podarunkowych.